Fotowoltaika Łódź – program „Mój Prąd”

fotowoltaika łódź, mój prąd_www.fotowoltaikasolaris.pl
fotowoltaika łódź, mój prąd_www.fotowoltaikasolaris.pl

Program “Mój Prąd”

Jest to ogólnopolski, główny program dofinansowujący zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. W ramach tego programu osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o wsparcie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Kwota, dofinansowania, którą można uzyskać to ok. 5 tys. zł na instalację. Zaplanowany budżet na lata 2019-2024 wynosi 1 mld zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie w programie “Mój Prąd”

Na instalacje fotowoltaiczne – panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna. Moc zainstalowana instalacji od 2 kW do 10 kW.

Kto otrzyma dofinansowanie

Osoby fizyczne wytwarzające energię na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Program ten nie jest skierowany do firm.

Wysokość i warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji (bezzwrotna pomoc) do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na instalację. W celu uzyskania dotacji na kolejną, odrębną, instalację należy złożyć kolejny wniosek.

Podstawowym warunkiem skorzystania z tego dofinansowania jest to, że koszty w związku z zakupem instalacji muszą zostać poniesione po 23 lipca 2019 r. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić przy ubieganiu się o dofinansowanie jest, aby instalacja nie została przyłączona do sieci przed 23 lipca 2019 r. Instalacja nie może być też dofinansowana z innych programów.

Kto przydziela dofinansowanie

Przydzielaniem dofinansowania na ogniwa fotowoltaiczne w ramach programu “Mój Prąd” zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Liczba rozpatrzonych wniosków

Do stycznia 2020 roku zostało złożonych 21 818 wniosków, z czego zatwierdzonych zostało 21 256 na łączną kwotę 105 579 770 zł.

Czy dofinansowanie jest opodatkowane?

Dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT).

Składanie wniosku i terminy

Wnioski można składać na trzy sposoby: osobiście w siedzibie NFOŚiGW, pocztą oraz elektronicznie. Wniosek on-line można wypełnić na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad. Można go podpisać podpisem zaufanym, e-dowodem, certyfikatem kwalifikowanym. Również na tej stronie można pobrać wniosek do wypełnienia w celu złożenia jego wersji papierowej oraz wzory wszystkich załączników.

We wniosku o dofinansowanie należy uzupełnić:

  1. Dane wnioskodawcy (dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, dane rachunku bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie).
  2. Dane instalacji (informacja o własności instalacji, lokalizacja instalacji, dane techniczne instalacji).
  3. Oświadczenie o zgodności beneficjenta z programem priorytetowym.
  4. Informacje o załącznikach (podać liczbę złożonych załączników do wniosku).

Pomoc przy procedurze składania wniosku o dofinansowanie można uzyskać w różnych organizacjach m.in. w firmie SOLARIS Panele Fotowoltaiczne, która zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.